Inhoudsopgave Waterleidingreglement en waterleidingvoorschriften

Artikel Omschrijving Blz.

Artikel 1         Taakveld waterleiding                                                           Blz. 2

Artikel 2         Waterleidingaansluiting                                                        Blz. 2

Artikel 3         Aansluitkosten waterleiding                                                 Blz. 2

Artikel 4         Watermeter en kosten verbruik water                                   Blz. 2

Artikel 5         Installatievoorschriften verenigingswaterleiding                  Blz. 3

Artikel 5.1      Watermeterput                                                                      Blz. 3

Artikel 5.2      Leidingen en kranen                                                              Blz. 3

Artikel 5.3      Zakput                                                                                   Blz. 3

Artikel 5.4      Septictank                                                                             Blz. 3

Artikel 5.5      Geisers                                                                                   Blz. 3

Artikel 6         Legionella preventie                                                              Blz. 4

Artikel 7         Kosten onderhoud waterleiding                                           Blz. 4

Artikel 8         Schade aan de waterleiding                                                  Blz. 4

Artikel 9         Afsluiting watertoevoer in de winterperiode                        Blz. 4

Artikel 10       Waterlevering                                                                        Blz. 4

Artikel 11       Slotartikel                                                                              Blz. 4

WATERLEIDINGREGLEMENT EN WATERLEIDINGVOORSCHRIFTEN

Het tuincomplex is aangesloten op het waterleidingnet van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN).

Het verenigingswaterleidingnet maakt het mogelijk elke tuin van een wateraansluiting te voorzien.

Er is één algemene kraan voor gemeenschappelijk gebruik (drinkwater).

De Commissie Water & Elektra draagt zorg voor het goed functioneren van het waterleidingnet.

Artikel 1    Taakveld waterleiding van de Commissie Water & Elektra

Tot de taak van de Commissie Water & Elektra behoort:

1.1    Onderhoud en controle op de waterleiding van de vereniging, de aftakkingen daarvan tot en met de watermeters;

1.2    Controle op de door de leden aangelegde waterleiding in tuinen en tuinhuizen;

1.3    Het minimaal eenmaal per jaar opnemen van de watermeterstanden.

Artikel 2    Waterleidingaansluiting

2.1 Ieder lid kan voor zijn tuin/tuinhuis een aansluiting op het verenigingswaterleidingnet verkrijgen na schriftelijk verzoek aan het bestuur. Dit verzoek wordt schriftelijk beantwoord.

2.2 De aansluiting wordt in werking gesteld wanneer is voldaan aan alle bepalingen die hiervoor van toepassing zijn.

2.3 Het bestuur kan de nieuwe huurder van een tuin verplichten de wateraansluiting van de tuin te handhaven.

2.4 Leden, die geen wateraansluiting willen, moeten wel toestaan dat zonodig een aftakking van het verenigingswaterleidingnet via hun tuin wordt aangelegd.

Artikel 3    Aansluitkosten waterleiding

3.1    Bij aansluiting op het waterleidingnet betaalt het betreffende lid eenmalig aansluitkosten.

3.2    In 2007 bedragen de aansluitkosten € 73,44.
Voor de volgende jaren is dit gekoppeld aan het indexcijfer van het AVVN voor de betaling van de contributie.

3.3    De aansluitkosten worden aangewend voor het onderhoud van het verenigingswaterleidingnet en worden nimmer terugbetaald.

Artikel 4    Watermeter en kosten verbruik water

4.1    De watermeter moet men huren van de  vereniging. De huurprijs is vastgesteld door de ALV en bedraagt € 5,- per jaar(prijspeil 2007), voor het eerst direct te voldoen bij de aansluiting.

4.2    Alle aangesloten leden betalen door middel van de jaarnota van de penningmeester voor het verbruikte water. Hiervoor wordt per jaar de watermeterstand opgenomen.

Artikel 5    Installatievoorschriften verenigingswaterleiding

5.1    Watermeterput

a. De plaats van de watermeterput wordt aangegeven door de Commissie Water & Elektra, zonodig in overleg met de Bouwcommissie.

b. De watermeterput moet bestaan uit duurzaam materiaal (steen of kunststof). Afmetingen binnenmaats ca. 70 cm lang, ca. 50 cm breed en 60 cm diep.

c. Constructie, plaatsing en kosten van de watermeterput komen voor rekening van het lid.

d. De watermeterput moet makkelijk te vinden en vrij toegankelijk zijn voor de leden van de Commissie Water & Elektra.

5.2    Leidingen en kranen

a. De aanschaf en aanleg van de leiding met aftap-?stopkraan vanaf de watermeter dienen op eigen kosten te geschieden en vakkundig te worden uitgevoerd.

b. In de grond wordt 16 mm tyleenl;eiding gebruikt, in het  tuinhuis 16 mm koperen leiding.

c. Een buitenkraan moet voorzien zijn van een beluchter (terugslagklep) voor een slangaansluiting.

5.3    Zakput

Voor de afvoer van verbruikt water moet een duurzame zakput (van kunststof of steen) aanwezig zijn en voorzien van deugdelijke leidingen. Anderee afvoer is niet toegestaan.

De plaats van de zakput wordt aangegeven door de Bouwcommissie (zie Bouwreglement).

5.4.   Septictank

Bij gebruik van water voor de WC is een septictank verplicht met een minimum inhoud van 1 m³ en van voorgeschreven duurzame constructie. De plaats van de septictank wordt aangegeven door de Bouwcommissie (zie Bouwreglement).

5.5    Geisers

Het gebruik van geisers is toegestaan mits voldaan is aan de daartoe van overheidswege geldende voorschriften betreffende de aansluiting op de gasleiding, de afvoer van verbrandingsgassen, brandveilige bescherming en goed geïsoleerde warmwaterleidingen, alsmede de eventuele eisen van brandverzekeringsmaatschappij en gemeentelijke verordening.

De Commissie Water & Elektra zal naar vermogen de betreffende eisen toelichten. De geiser moet aangelegd zijn door een erkend installateur.

Artikel 6    Legionella preventie

De richtlijnen voor legionella preventie dienen te worden nageleefd door:

6.1 Het bestuur m.b.t. het verenigingswaterleidingnet tot aan de watermeters met keerklep;

6.2 Het lid m.b.t. de waterleiding van de watermeter tot en met de huisleidingen, buitenkraan e.d..

Artikel 7    Kosten onderhoud waterleiding

7.1 Het onderhoud van het waterleidingnet tot en met de watermeters geschiedt voor rekening van de vereniging;

7.2 Het onderhoud van de tuin(-huis) waterleiding vanaf de watermeter komt  voor rekening van het tuinlid.

Artikel 8    Schade aan de waterleiding

Indien schade aan de waterleiding van de vereniging naar het oordeel van het bestuur door schuld of nalatigheid van een lid is ontstaan, wordt deze voor rekening van het lid hersteld. Bijvoorbeeld: vorstschade aan de watermeter, beschadiging door graafwerk of palen slaan.

Artikel 9    Afsluiting watertoevoer in de winter

9.1    In principe is de hoofdkraan van de verenigingswaterleiding tussen 15 november en 15 maart gesloten. De leden zijn tijdens deze winterperiode verplicht beide stopkranen in de watermeterput gesloten te houden en de tuinhuisleiding af te tappen. De watermeter moet vorstvrij worden afgedekt. In het voorjaar, pas nadat (!) de Commissie Water & Elektra daartoe het sein heeft gegeven, mogen beide stopkranen in de meterput worden opengezet. Controleer daarbij dat beide aftapkraantjes gesloten (!) zijn, voordat de watertoevoer wordt hersteld.

9.2    De hoofdkraan en de sectiekranen van de verenigingswaterleiding worden uitsluitend en alleen bediend door de leden van de Commissie Water & Elektra.

Artikel 10  Waterlevering

10.1 Het bestuur behoudt zich het recht voor – indien nodig – het gebruik van water op de tuinen te reguleren.

10.2 Het bestuur is niet aansprakelijk indien de waterlevering tijdelijk of duurzaam wordt onderbroken, belemmerd, beperkt of verhinderd wordt door welke oorzaak of omstandigheid dan ook.

Artikel 11  Slotartikel

11.1 Indien onvoorziene omstandigheden hiertoe noodzaken is het bestuur bevoegd om van het bepaalde in voorgaande artikelen af te wijken.

11.2 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Waterleidingreglement en waterleidingvoorschriften VTV Kweeklust Weesp. Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2007.