STATUTEN

 

Inhoudsopgave

 

Artikel:                Omschrijving onderwerp:               Blz.:

 

1.          Naam.                                     2

2.          Zetel.                                    2

3.          Duur.                                     2

4.          Doel.                                    2

5.          Leden.                                    2

6.          Toelating.                                3

7.          Aanvang lidmaatschap.                     3

8.          Einde lidmaatschap.                       3

9.          Geldmiddelen.                             4

10.         Jaarlijkse bijdrage.                      4

11.         Verenigingsjaar.                          5

12.         Het bestuur -A-B-C-.                    5

A.  Benoeming, schorsing, ontslag.            6

C.  Vertegenwoordiging.                       6

13.         Algemene ledenvergadering.                7

A.  Algemeen.                              7

B.  Toegang en Stemrecht.                     7

C.  Bijeenroeping.                            7

D.  Bevoegdheden.                             8

E.  Voorzitterschap, notulen.                 8

F.  Besluitvorming.                           8

14.         Statutenwijziging.                        9

15.         Ontbinding.                              10

16.         Huishoudelijk reglement.                 10

17.         Slotbepalingen.                          10

STATUTEN

 

NAAM

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: VOLKSTUINDERSVERENIGING “KWEEKLUST”.

 

ZETEL

Artikel 2.

De vereniging is statutair gevestigd te Weesp.

DUUR.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht op negenentwintig november negentienhonderdnegenendertig en is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 4.

 1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren uit liefhebberij, in de ruimste zin des woords.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het verlenen van bemiddeling tot het verkrijgen van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter;
  2. het beheren van een of meer volkstuinencomplexen;
  3. het geven van voorlichting en het organiseren van cursussen betreffende het amateur-tuinieren.
  4. het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
  5. het organiseren van excursies en tentoonstellingen op het gebied van amateur-tuinieren;
  6. het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen, ook in andere gemeenten;
  7. het uitgeven van een eigen verenigingsblad.

LEDEN

Artikel 5.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen, tegen wiens lidmaatschap geen bezwaar bestaat.
 2. Leden zijn zij die bij de vereniging een tuin in huur hebben.
  Daarnaast kent de vereniging ere-leden, welke geen andere rechten hebben dan uit de statuten blijkt.
 3. Ere-leden zijn zij, die geen lid van de vereniging zijnde, zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 4. Leden van verdienste zijn die leden van de vereniging die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Kandidaat-leden zijn zij, die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin te willen huren, waaraan echter door de vereniging nog niet kan worden voldaan.
 6. Ondersteunende leden zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.

TOELATING

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en/of kandidaat leden.
  1. Bij niet toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

AANVANG LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap vangt aan bij toetreding tot de vereniging.
  1. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte kennisgeving van toelating.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8.

1.      Het lidmaatschap eindigt:

a.       door het overlijden van het lid;

b.      door opzegging door het lid;

c.       door opzegging door de vereniging;

d.      door ontzetting (royement).

2.       Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgenote/echtgenoot of een (1) van de wettige erfgenamen in de eerste graad of een stiefkind, mits aan het gestelde in artikel 5.
lid 1. wordt voldaan en mits betrokkene bij een andere volkstuindersvereniging niet geroyeerd is geworden.

3.       Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van acht weken (dat wil zeggen: voor 1 november) schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.

4.       Opzegging namens de vereniging kan door het bestuur geschieden met goedkeuring van de ledenvergadering tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van acht weken en mits schriftelijk door het bestuur aan het lid bekend gemaakt wanneer:

 1. een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen;
 2. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5.       Een lid kan binnen vier weken, nadat hem een besluit waarbij het verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het desbetreffende besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Vorenstaande geldt niet indien de verplichtingen van geldelijke aard zijn.

6.       Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7.       Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste, in ieder geval binnen een (1) week, nadat de ontzetting is uitgesproken, met een aangetekend schrijven van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep, dan is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven, te houden binnen een (1) maand na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan niet voldaan, dan vervalt de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichtingen van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.

GELDMIDDELEN

Artikel 9.

 

De geldmiddelen worden gevormd door:

a.       inleggelden;

b.      contributies;

c.       baten van grondverhuur;

d.      gekweekte rente;

e.       toevallige baten.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 10.

 

1.       De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, zoals die door de algemene vergadering wordt vastgesteld; de jaarlijkse bijdrage wordt onderverdeeld in een bedrage in de kosten en een extra bijdrage in verband met investeringen.
Op de bijdrage in verband met investeringen wordt aan degenen die op een (1) januari negentienhonderdvierentachtig lid waren, een korting verleend van zes procent (6%) voor elk vol jaar, dat zij op die datum onafgebroken lid waren, met een maximum van zestien jaren.

2.       Op grond van sociale indicatie is het bestuur bevoegd maar niet verplicht in naar haar oordeel noodzakelijke gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 11.

Het verenigingsjaar loopt van een (1) januari tot eenendertig (31) december.

HET BESTUUR

Artikel 12.

A.      Benoeming, schorsing, ontslag.

 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
  1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden.
  2. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaren.
  3. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
  4. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar.
   Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
  5. De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De benoeming geschiedt uit een voordracht van een bestuur en/of ten minste zeven leden.
  6. Een bestuurslid kan, al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering worden geschorst, indien:
   1. hij in strijd met de wet, statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt;
   2. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt.

In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het ontslag of de schorsing, ter beslissing voorgelegd aan de leden. Deze vergadering dient binnen een (1) maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven.

Het bestuurslid dat is geschorst dan wel is ontslagen casu quo zijn functie heeft neergelegd, is verplicht de in zijn bezit zijnde administratie bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid binnen een termijn van veertien dagen.

8.      Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:

 1. bij overlijden van het bestuurslid;
 2. bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.
 3. bij ontslag door de algemene vergadering.
 4. na verstrijken van de termijn waarvoor hij volgens het rooster van aftreden is benoemd, zonder te zijn herbenoemd.
 5. op eigen verzoek, na verstrijken van een opzeggingstermijn van drie maanden.

B.      Taak en bevoegdheden

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met uitzondering van die handelingen als zodanig in de statuten vermeld of anderen voorbehouden.
 2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester, aan welk college de dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk – in ieder geval binnen vier weken – een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, onder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 5. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake het kopen, verkopen, verwerven, huren, verhuren, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van krediet – overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Tot verhuur van volkstuinen van het eigen complex is het bestuur echter zelfstandig bevoegd.
 6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het opleggen van boetes en/of andere maatregelen aan de leden. Tegen uitvoering van dit artikel is beroep mogelijk op de algemene vergadering.

C.      Vertegenwoordiging

 1. Niet het bestuur, doch in de plaats daarvan het dagelijks bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
 3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een (1) of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13.

 

A.      Algemeen.

Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging door de algemene vergadering wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag over het door het bestuur in de afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;
 2. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten;
 3. het verslag van de kascommissie;
 4. de benoeming van de kascommissie door de algemene vergadering bestaande uit ten minste twee leden die geen bestuurslid zijn, ter controlering van de boeken en verslag harer bevindingen na afloop van het lopende verenigingsjaar;
 5. het indienen van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
 6. het benoemen van een of meerdere afgevaardigden voor het komende congres van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland.

B.      Toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, met uitzondering van de onder lid 2. genoemde leden.
 2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.
 3. Ieder lid van de vereniging dat een tuin in huur heeft bij de vereniging en niet geschorst is heeft stemrecht en kan een (1) stem uitbrengen.
 4. Een lid dat een tuin in huur heeft en niet geschorst is kan zijn stem, door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Een lid kan slechts gemachtigde zijn van een (1) ander lid.

C.      Bijeenroeping

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, met vermelding van de agenda.
 2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijke, met redenen omkleed, verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bijeenkomstig het gestelde onder C. lid 1. van dit artikel dan wel bij advertentie in ten minste een (1) veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

D.      Bevoegdheden

 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  1. Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van de vereniging kunnen uitsluitend worden genomen door de algemene vergadering mits met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14. en 15.

E.      Voorzitterschap, notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
 2. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

F.      Besluitvorming

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
  1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij als tussen twee personen is gestemd, de stemmen staken.

Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij stemming tussen twee personen de  stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een (1) of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen schriftelijke oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats van de leden ter inzage hebben gelegd,
   tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
   Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
  2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig op vertegenwoordigd is.

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een (1) week doch in ieder geval binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële acte is opgemaakt. Tot het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd, mits als zodanig door de vergadering daartoe gemachtigd.

ONTBINDING

Artikel 15.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.
  1. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid -in de betekenis van artikel 5 lid 2, eerste zin- waren en degenen wier lidmaatschap vijf jaar of minder voor dat besluit eindigde. Ieder hunner heeft recht op een gedeelte van het batig saldo, gelijk aan de breuk, waarvan de teller gevormd wordt door het volle aantal jaren dat de betrokkene lid was, echter met een minimum-getal van een (1) en een maximum van tien, en waarvan de noemer wordt gevormd door de som van de tellers van alle rechthebbenden.
  2. Bij het besluit tot ontbinding kan -in plaats van de bestemming vermeld in het vorige lid- het batig saldo na vereffening worden bestemd voor een rechtspersoon -bij het besluit aan te wijzen- met een aan de doelstelling van de vereniging verwante doelstelling.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16.

 1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
  1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17.

Beslissingen in alle zaken waarin bij de wet, deze statuten of huishoudelijke reglementen niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 05 maart 1984.

Akte gepasseerd bij notaris R.P. Scholvink te Hilversum d.d. 3 april 1984.