Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement

 

Artikel Omschrijving Blz.

Artikel 1      Leden                                                                         

Artikel 2.     Royement en schorsing                                         

Artikel 3.     Adreswijziging                                                         

Artikel 4.     Einde lidmaatschap                                                

Artikel 5.     Financiële verplichtingen                                      

Artikel 6.     Betaling en boeteregeling                                     

Artikel 7.     Beëindiging lidmaatschap                                     

Artikel 8.     Het bestuur                                                              

Artikel 9.     De voorzitter                                                            

Artikel 10.   De eerste secretaris                                    `          

Artikel 11.   De penningmeester                                                 

Artikel 12.   De overige bestuursleden                                      

Artikel 13.   Commissies                                                              

Artikel 14.   Kascontrolecommissie                                           

Artikel 15.   Tuincommissie                                                         

Artikel 16.   Bouwcommissie                                                       

Artikel 17.   Commissie Water en Elektra                                

Artikel 18.   Inkoopcommissie                                                   

Artikel 19.   Algemene ledenvergadering                                 

Artikel 20.   Toewijzing tuinen                                                   

Artikel 21.   Overdracht opstallen                                              

Artikel 22.   Inhuren tuinen                                                      

Artikel 23.   Algemene werkzaamheden                                 

Artikel 24.   Overnachtingsvergunning                                   

Artikel 25.   Niet reglementair voorziene zaken                    

Artikel 26.   Vervallen van voorgaande reglementen           


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 1. Leden

a. Aanmelden voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.

b. Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt eveneens schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.
Opzeggen kan slechts geschieden in de maand oktober, ingaande
1 januari daaraanvolgend.

c. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen tegen wiens lidmaatschap geen bezwaar bestaat.

d. Leden zijn zij die bij de vereniging een tuin in huur hebben. Daarnaast kent de vereniging ere-leden, leden van verdienste, kandidaatleden en ondersteunende leden welke geen andere rechten hebben dan uit de Statuten blijkt.

e. Ere-leden zijn zij, die geen lid van de vereniging zijnde, zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

f. Kandidaatleden zijn zij, die door schriftelijke aanmelding bij de secretaris te kennen hebben gegeven een tuin te willen huren. Zij worden in volgorde van binnenkomst ingeschreven, waarna zij drie maanden op de ballotagelijst geplaatst worden. (zie voor afwijkende ballotagelijst art. 4. lid b.).[1]
Bij geen op- of aanmerkingen van het bestuur en/of leden binnen drie maanden na de aanmelding als kandidaatlid, kunnen zij volgens rangorde in aanmerking komen voor een tuin of een ter beschikking komende tuin. Als kandidaatlid worden alleen ingeschreven, zij die woonachtig, zijn in Weesp. Afwijken hiervan kan alleen gebeuren, als er vanuit de gemeente Weesp na oproep per advertentie geen kandidaatleden zijn aangemeld.

 

Artikel 2. Royement En Schorsing

a. Een lid kan bij wangedrag, overtreding van de bepalingen van de Statuten, Huishoudelijk Reglement, wettig genomen besluiten of wanbetaling, met opgaaf van redenen door het bestuur geroyeerd worden.

b. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste, in ieder geval binnen een (1) week nadat de ontzetting is uitgesproken, van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit.

(1) Inmiddels vindt ballotage conform landelijke wetgeving niet meer plaats.Tekstueel is dit nog niet  verwerkt in dit Huishoudelijk Reglement.

Beroep is mogelijk zie art. 8 lid 7 van de Statuten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het bestuur zal gedurende deze schorsingsperiode maatregelen nemen, zodat opstallen en gewassen zo min mogelijk schade zullen ondervinden. Mocht er desondanks schade optreden, dan is noch het bestuur noch de vereniging aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 3 Adreswijziging

Ieder lid is verplicht bij adreswijziging hiervan schriftelijk kennis te geven aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 4 Einde Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

a. Overlijden van het lid.
Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst met alle rechten en plichten overgaan op de echtgeno(o)t(e), of een van de wettige erfgenamen in de eerste graad of een stiefkind. Bij overgaan van het lidmaatschap aan een van de wettige erfgenamen in de eerste graad of een stiefkind kunnen geen rechten worden ontleend aan het lidmaatschap van de ouders. Zowel de echtgeno(o)t(e) als de genoemde erfgenamen moeten voldoen aan het gestelde in artikel 1 lid c. en in de gemeente gemeente Weesp woonachtig zijn.

b. Opzegging door het lid.

c. Ontzetting (royement).

 

Artikel 5 Financiële Verplichtingen

a. De jaarlijkse financiële verplichtingen voor de leden worden op de algemene jaarvergadering vastgesteld.

b. Alle financiële verplichtingen moeten in de maand april van het lopende jaar betaald zijn.

c. Nieuwe leden betalen dit in de maand waarin de toetreding plaats vindt.

d. Bij toetreding als werkend lid in het eerste half jaar is de volle bijdrage in de vastgestelde kosten voor het lopende jaar verschuldigd.

e. Bij toetreding in het tweede half jaar wordt de halve bijdrage berekend.

f. Elk lid betaalt behalve de vastgestelde bijdrage in de kosten ook de contributie van het Algemeen Verbond van Volkstuinders in Nederland aan de penningmeester van de vereniging.

g. Elk lid met een aansluiting op het waterleidingnet betaalt jaarlijks zijn waterverbruik en de meterhuur aan de penningmeester.

h. Elk lid collectief verzekerd voor zijn bezittingen betaalt zijn premie aan de penningmeester.

 

Artikel 6.  Betaling En Boeteregeling

a. Indien de verschuldigde bedragen niet volgens b. en c. van art. 5 zijn voldaan, volgt een aanschrijving door het bestuur, waarbij een boete van 5% van het verschuldigde bedrag wordt opgelegd.

b. Mocht aan deze aanschrijving binnen veertien dagen geen gevolg gegeven worden, volgt een tweede aanschrijving met een extra boete van 10% met een minimum van € 10,00.

c. Bij het niet nakomen van de verplichtingen in b. en c. van art. 5 is het bestuur na veertien dagen gerechtigd om art. 2 van het Huishoudelijk Reglement te hanteren.

d. Een tuinlid wordt een boete van € 10,00 opgelegd door het bestuur als na herkeuring blijkt dat aan een eerste nalatigheids aanschrijven door één van de commissies niet is voldaan.
Een tuinlid krijgt een tweede (2
e) boete van € 25,00 opgelegd indien na de tweede herkeuring blijkt dat wederom niet voldaan is aan het reglement.

e. Een tuinlid krijgt een boete van € 25,00 opgelegd indien zonder enige kennisgeving een oproep tot algemene werkzaamheden wordt genegeerd.
De verplichting tot algemene werkzaamheden vervalt niet na de opgelegde boete.

f. De opgelegde boetes, in sub a., b., d. en e. van art. 6 dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan aan de penningmeester.
Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan is het bestuur gerechtigd om art. 2 van het Huishoudelijk Reglement te hanteren.

g. De in artikel 6 genoemde bedragen van € 10,00 en € 25,00 (vanaf 2006) zijn gekoppeld aan het indexcijfer van het AVVN en worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 

Artikel 7. Beëindiging Lidmaatschap

a. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de financiën als volgt geregeld:

b. Het lid ontvangt gedane lening (werkkapitaal) aan de vereniging terug.

c. Terugbetaling(en) geschiedt aan het eind van het kalenderjaar met een maximum uitbetalingstermijn van een half jaar. In speciale gevallen kan het bestuur tot een versnelde terugbetaling besluiten.

d. Eventuele schulden van het vertrekkende lid aan de vereniging worden verrekend bij de terugbetalingen.

e. Voor overdracht beplantingen, tegels en opstallen, zie art. 21.

f. Bij overdracht tuin na een einde lidmaatschap zoals in art. 4 omschreven, wordt een eindafrekening gemaakt over de termijn t/m datum overdracht.

 

Artikel 8. Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 door de algemene ledenvergadering gekozen leden, te weten, voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering, de overige bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg.

 

Artikel 9. De Voorzitter

Deze zorgt voor het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en alle wettig genomen besluiten.

Hij leidt de vergaderingen.

Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur.

Hij kan alle stukken, uitgaande van de vereniging, zo hij zulks verlangt mede ondertekenen.

Hij belegt in overleg met de secretaris de vergadering zo dikwijls zij dit nodig achten, echter met inachtneming van art. 13 van de Statuten.

 

Artikel 10. De Eerste Secretaris

a. Hij voert alle correspondentie en houdt kopie van alle verzonden stukken.

b. Hij schrijft in overleg met de voorzitter de bestuursvergaderingen uit.

c. Hij geeft van alle ingekomen stukken vooraf aan de voorzitter kennis en daarna ter eerstvolgende vergadering aan alle bestuursleden.

d. Hij geeft van vergaderingen de leden minstens een (1) week van tevoren kennis.

e. Hij houdt archief van alle stukken de vereniging betreffende en houdt hiervan aantekeningen in een register.

f. Hij regelt de verkiezingen.

g. Hij brengt jaarverslag uit aan de algemene ledenvergadering.

h. Hij treedt bij afwezigheid van de eerste en tweede voorzitter in hun rechten en plichten.

i. Hij kan indien nodig uit het archief de stukken ouder dan vijf jaar, echter in overleg met de voorzitter en de eerste penningmeester, opruimen, daar alleen die stukken mogen worden opgeruimd die het bestaan van de vereniging niet kunnen schaden.

j. Hij maakt de notulen van de algemene ledenvergadering en zorgt dat die op de eerstvolgende vergadering aan de leden bekend gesteld worden.

 

Artikel 11. De Penningmeester

a. Hij beheert alle eigendommen van de vereniging.

b. Hij zorgt voor het innen van alle gelden en doet alle betalingen.
Van alle ontvangsten moeten kwitanties worden gegeven en van alle uitgaven moeten kwitanties worden geëist.

c. Hij houdt nauwkeurig boek van alle inkomsten en uitgaven, vorderingen en schulden.

d. Hij moet gelden, die niet voor onmiddellijke betaling nodig zijn op een bank storten ten name van de vereniging.
De daaruit gekweekte rente vloeit in de verenigingskas.

e. Hij brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van zijn beheer door middel van een exploitatierekening en een balans.

f. Hij is verplicht te allen tijde, desgewenst het bestuur en ieder jaar aan de kascontrolecommissie inzage te verlenen in kas en administratie.

 

Artikel 12. De Overige Bestuursleden

Deze zullen naar behoefte het dagelijks bestuur in alle activiteiten assisteren.

 

Artikel 13. Commissies

a. Het bestuur kan zich voor de vervulling van haar taak doen bijstaan door speciale commissies voortkomend uit de ledenkring van de vereniging of hun partners.

b. Partners van leden van de vereniging mogen zitting hebben in en deel uitmaken van speciale commissies, maar kunnen geen deel uitmaken van het Algemeen Bestuur.

Onder partner in bovenbedoelde zin wordt verstaan:

– de wettige echtgenoot of echtgenote van het tuinlid;

– de geregistreerd partner van een tuinlid ( geregistreerd partnerschap houdt in dat door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie van partnerschap is opgemaakt ).

– de meerderjarige partner van een lid, waarmee deze ongehuwd samen woont. Beiden dienen een uittreksel uit de burgerlijke stand te overleggen waaruit blijkt dat zij op hetzelfde adres woonachtig zijn.

c. Van elke commissie moet tenminste één lid een tuinlid zijn die deel uitmaakt van het Algemeen Bestuur van de vereniging. Partners van leden zijn hiervan uitgesloten.

d. Elk commissielid wordt voor (1) jaar benoemd en is daarna weer terstond herkiesbaar.

e. De commissieleden kunnen benoemd worden door de algemene ledenvergadering of door het bestuur.

 

Artikel 14. Kascontrolecommissie

a. De commissie omvat 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, welke op de jaarlijkse algemene ledenvergadering uit en door de leden worden gekozen, ter controle van de administratie en het beheer van de penningmeester, en de inkoopcommissie.

b. Zij controleert de kas, saldo op de banken en giro en eventuele geldwaardige papieren en vergelijkt deze met het kasboek.

c. Zij gaat na of de uitgaven gedekt zijn door kwitanties en of deze uitgaven gedaan zijn met inachtname van Statuten en reglementen en andere wettig genomen besluiten.

d. De controle vindt ten minste een (1) maal per jaar plaats en verder zo dikwijls als de commissie dit nodig oordeelt.

e. De leden van de commissie zijn verplicht tot aan de algemene ledenvergadering tot geheimhouding tegenover derden.

f. Van haar bevindingen brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen acht dagen na elke controle.

g. Van de commissieleden treedt elk jaar een (1) af volgens een rooster door de secretaris van de vereniging bij te houden.
Het aftredend lid is niet direct herkiesbaar.

 

Artikel 15. Tuincommissie

a. De Tuincommissie is belast met het toezicht en de controle over de tuinen, de beplantingen, paden enz., zoals in het tuinreglement is omschreven.

b. De door de commissie geconstateerde nalatigheden worden door hen ter kennis gebracht aan het betrokken lid, waarbij tevens een termijn gesteld wordt, binnen welke tijd de nodige verbeteringen moeten worden aangebracht.
Van elke uitgaande brief wordt een kopie via het toegevoegde bestuurslid ter kennisgeving op de eerstvolgende bestuursvergadering aan het gehele bestuur voorgelegd. Wanneer bij hercontrole wordt geconstateerd, dat niet of niet tijdig de nodig geachte verbeteringen zijn aangebracht, stelt de commissie hiervan het bestuur in kennis, die hierna de nodige maatregelen zal treffen overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.

c. De commissie taxeert bij overdracht de beplantingen in overleg met de Bouwcommissie.
Bij taxatie van de tuin dient deze onkruidvrij te zijn en in goed onderhouden staat te verkeren.

 

Artikel 16. Bouwcommissie

a. Zij is belast met het toezicht op de bouw en verbouwing van alle opstallen op het complex met inbegrip van de verenigingsgebouwen, zoals omschreven in het bouwreglement.

b. Zij ziet toe op de naleving van het bouwreglement en verleent de vergunning voor bouw en verbouw.

c. De door de commissie geconstateerde nalatigheden worden door hen ter kennis gebracht aan het betrokken lid, waarbij tevens een termijn gesteld wordt, binnen welke tijd de nodige verbeteringen moeten worden aangebracht. Van elke uitgaande brief wordt een kopie via het toegevoegde bestuurslid ter kennisgeving op de eerstvolgende bestuursvergadering aan het gehele bestuur voorgelegd.

d. Wanneer bij hercontrole wordt geconstateerd, dat niet of niet tijdig de nodig geachte verbeteringen zijn aangebracht, stelt de commissie hiervan het bestuur in kennis, die daarna de nodige maatregelen zullen nemen overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.

e. In opdracht van het bestuur verricht zij taxatie van opstallen en beplanting in overleg met de Tuincommissie.
Taxaties zullen worden verricht volgens richtlijnen uitgegeven door de Bond van Volkstuinders Amsterdam.

 

Artikel 17. Commissie Water en Elektra

a. Zij is belast met het toezicht en onderhoud van de op het tuincomplex aanwezige waterleidingnet met de daarbij behorende tappunten, putten, afsluiters, enz.

b. Zij zorgt voor het in- en buitenwerking stellen van de waterleiding, op nader met het bestuur te overleggen tijdstippen.

c. Nadere taken zijn vervat in het waterleidingreglement.

 

Artikel 18. Inkoopcommissie

a. De inkoopcommissie belast zich met het in- en verkopen van zaden, pootaardappelen, planten en diverse tuinbenodigdheden tegen een zo redelijk mogelijke prijs.

b. Zij belast zich met het in voorraad houden van de meest gangbare en niet aan bederf onderhevige artikelen.

c. Zij zorgt ervoor dat de termijnen van de verleende kredieten niet worden overschreden.

d. Zij voert een eigen administratie van in- en verkoop.
De baten van de verkoop komen ten gunste van de vereniging.

 

Artikel 19. Algemene Ledenvergadering

a. De algemene ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging.

b. Zij wordt door het bestuur bijeen geroepen zo dikwijls als zij dit nodig acht.
De oproeping moet een opsomming van de te behandelen punten bevatten.

c. Er worden op de algemene ledenvergadering geen voorstellen behandeld, die niet op de agenda staan.

d. Geen lid voert het woord dan na dit aan de voorzitter verzocht en van deze verkregen te hebben.

e. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering doet het bestuur verslag van zijn daden en van het beheer van de financiën in het afgelopen jaar.
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen en er wordt voorzien in de vacatures van de aftredende bestuurs- en commissieleden.

f. Stemmingen geschieden volgens de Statuten. Het stembureau wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen leden.

 

Artikel 20. Toewijzing Tuinen

Deze geschiedt door het bestuur. Hiervoor worden twee lijsten gehanteerd:

a. Als eerste de tuinruillijsten met de leden, die reeds een tuin hebben, maar voor tuinruil in aanmerking willen komen.

b. Als tweede de wachtlijst voor nieuwe leden.

Iedere lijst in volgorde van aanmelding.

De leden die op de tuinruillijst geplaatst willen worden, moeten:

a. Minstens twee (2) jaar een tuin volgens het tuinreglement onderhouden hebben.

b. Dit schriftelijk en gedateerd aanvragen bij het bestuur met vermelding waarom men van tuin wil veranderen.

Voor beide lijsten geldt, dat men bij aanbieding van een tuin kan weigeren deze te nemen, zonder zijn/haar plaats in de volgorde op de betreffende lijst te verliezen.

 

Artikel 21. Overdracht Opstallen

a. Alleen na schriftelijke opzegging van de tuin kunnen opstallen, etc. door bemiddeling van het bestuur, aan een nieuwe tuinder te koop worden aangeboden.

b. Na verzoek van de betreffende tuinder wordt door het bestuur, na advies van de Bouwcommissie (zie art. 16 lid e.) de maximale verkoopprijs vastgesteld.Bij aanvraag taxatie van de eigendommen van de betreffende tuinder moet de tuin in een goed onderhouden staat worden aangeboden. De Tuincommissie ziet hier vooraf op toe.

c. Is geen der kandidaten bereid de maximale verkoopprijs te betalen, dan zal in overleg met het vertrekkende lid voor minder moeten worden verkocht.
Gaat het vertrekkende lid daar niet mee akkoord, en geeft hij te kennen dan maar niet tot verkoop over te gaan, wordt de schriftelijke opzegging nietig verklaard.

d. Het vertrekkende lid zal de tuin, als de opstallen onverkoopbaar zijn, schoon moeten opleveren.

e. Bij niet nakomen van d. worden de kosten op het vertrekkende lid verhaald.

f. Een lid is vrij de inboedel van zijn opstallen zelf, zonder tussenkomst van het bestuur, aan de nieuwe tuinder over te doen. De nieuwe tuinder kan echter niet worden verplicht tot overname van de inboedel en dit mag geen belemmering zijn voor de tuinoverdracht.

 

Artikel 22. Inhuren Tuinen

Ieder lid kan zijn tuin, zolang de vereniging over de grond beschikt, van jaar tot jaar inhuren, tenzij hij/zij de financiële verplichtingen niet nakomt en/of onderhoud van de tuin onvoldoende blijkt te zijn.

 

Artikel 23. Algemene Werkzaamheden

a. Ieder lid kan zonodig worden verplicht tot maximaal 6 uur per jaar algemene werkzaamheden te verrichten.

Onder algemene werkzaamheden wordt verstaan:

1. Het beheer van beplanting gelegen aan de openbare paden en bestrating van die paden. Tevens het onderhouden van de opstallen van de vereniging op het complex en het onderhoud aan het collectieve gereedschap.

2. In het kader van sociale saamhorigheid werkzaamheden uitvoeren t.b.v. hoog bejaarden en langdurig zieken. (Te bepalen door het dagelijks bestuur.)

3. Onderhoud aan tuinen welke op dat moment niet zijn verhuurd.

4. Assistentie verlenen met het op hoogte en breedte brengen van tuinhagen aan de zijde van de openbare paden op verzoek van het tuinlid en i.o.m. de leiding van het algemeen onderhoud. (Mits aan zijn voorwaarden wordt voldaan ).

5. Idem als punt 4 voor het aanbrengen cq vervangen van slootbeschoeiingen.
(Zie voorwaarden Bouwcommissie)

6. Idem als punt 4 voor het snoeien van openbare beplanting welke niet bereikbaar is van de openbare paden op verzoek van het tuinlid. (Zie voorwaarden Tuincommissie )

b. Indien het lid zelf niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, dient hij/zij zelf voor een vervanger/vervangster te zorgen en het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zodat het bestuur weet wie voor wie komt werken.

c. Indien een lid aan punt a. en/of b. niet kan voldoen dient hij/zij dit met redenen omkleed schriftelijk aan het bestuur mede te delen

d. Het bestuur kan een lid op gegronde redenen van de verplichting tot het verrichten van algemene werkzaamheden of voor het zorgen van een plaatsvervanger/vervangster ontslaan.

 

Artikel 24. Overnachtings-Vergunning

a. Voor nachtverblijf dient ieder jaar tijdig vergunning te worden aangevraagd bij het verenigingsbestuur.

b. Een overnachtings-vergunning kan slechts worden verleend voor een (1) gezin per tuinhuis, in de periode van 1 april tot 1 oktober.

c. Per slaapplaats moet minimaal 4 m³ ruimte beschikbaar zijn.

d. Er moet een van binnenuit, behoorlijk ingericht en afsluitbaar watercloset of chemisch toilet aanwezig zijn.

e. Het lichtdoorlatend muuroppervlak moet minstens 10% van het vloeroppervlak bedragen.

f. Het ventilerend oppervlak moet minstens 5% van het vloeroppervlak bedragen.

g. In elk vertrek, waarin overnacht mag worden, moet een buitendeur of een naar buiten draaiend raam zijn niet hoger dan 80 cm boven de vloer en van voldoende afmetingen, ter ontkoming bij brand.

h. Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van het bestuur nachtverblijf te houden op de tuin.

i. Het tuinhuis moet voorzien zijn van een houten of naadloze stenenvloer.
De vloer moet doorgaan onder kasten, slaapplaatsen en andere ruimten.

j. Het tuinhuis dient een keukenaccommodatie te hebben.

k. Binnenafscheidingen in het tuinhuis moeten van behoorlijke samenstelling zijn.
Het gebruik van weefsels. papierachtige stoffen of plastics is niet toegestaan.

l. Vergunning tot het overnachten dient voor 1 maart bij het bestuur te worden aangevraagd.

m. Het bestuur is bevoegd geen nachtverblijf toe te staan, indien het van mening is, dat de gelegenheid daartoe ongeschikt is of indien er andere omstandigheden zijn die een verbod rechtvaardigen.

n. Het bestuur vraagt advies aan de Bouwcommissie.
De Bouwcommissie is bevoegd de tuin en het tuinhuisje te betreden ter uitoefening van de hun opgelegde taak ter controle.
De leden zijn verplicht zulks toe te laten.

o. Een door het bestuur afgegeven vergunning voor nachtverblijf kan te allen tijde worden ingetrokken, indien de houder handelt in strijd met de bestaande voorschriften ten aanzien van het verkrijgen van een overnachtingsvergunning.

p. Het is te allen tijde verboden in de periode van 1 oktober tot 1 april om op de tuin te overnachten.

 

Artikel 25. Niet Reglementair Voorziene Zaken

In twijfel gevallen, omtrent de toepassing van de artikelen genoemd in dit reglement en ook in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 26. Vervallen Van Voorgaande Reglementen

Bij het in werking treden van dit reglement zijn alle voorgaande voorschriften vastgestelde reglementen en voorschriften vervallen.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 16 december 1977.

Wijzigingen ingevoerd met goedkeuring van de algemene ledenvergadering op:

Januari 1984 betreffende de artikelen 3, 4 en 5.

Februari 1985 betreffende artikel 20.

Maart 1993 betreffende artikelen 5.b, 6, 23.

Maart 1998 betreffende artikelen 4.c, 7.f, 15.c, 17.d en 21.b

Maart 2006 betreffende artikel 6.b, 6.d, 6.e en art. 21.f

Maart 2007 betreffende artikel 17

 

Huishoudelijk reglement.uitgave 1990 (december 2008) gewijzigd art.20.1 dd 28-03-2011.