Voorgeschiedenis
Ons complex is destijds ontstaan dankzij de heren Storms en Jansen, beide directeur van de Melkfabriek
‘Neerlandia‘, gelegen aan de Achtergracht te Weesp.

Inventarisatielijst 1910
In 1910 stond de grond van ons complex reeds op de inventarisatielijst van de fabriek.

Ontstaan verenigingsnaam.
De heer Storms bouwde op het achterste gedeelte van het land een tuinhuisje om daar in alle rust te kunnen werken. Hij en zijn vrouw waren zeer enthousiaste tuinders die regelmatig spraken over het “ Kweken van planten “.
De woorden “Kweken” en “Lust” kwamen veelvuldig in de Vechtstreek voor.
Vermoedelijk is hier onze naam, Kweeklust, uit voortgekomen.

Uitgifte groente tuinen aan medewerkers van de fabriek
De directeuren van de fabriek gaven medewerkers de kans een stukje tuin te huren (op het voorste gedeelte
van het complex) voor groenteteelt ter aanvulling op hun niet al te hoge loon.
Toen vanuit de fabriek niet voldoende belangstelling volgde, kregen ingezetenen van Weesp de gelegenheid
een stukje grond te huren.
De huur werd geïnd door medewerkers van de fabriek.
De heer Veldrop van Neerlandia bouwde later twee grote druivenkassen achter op het complex.
Hij stond bekend als druivenkweker. Op de tuinen 24 en 26 zijn de kasfundamenten thans nog aanwezig.

Oprichting Kweeklust
Op 29 november 1939 werd de “Tuindervereeniging Kweeklust Weesp“ opgericht.
De eerste voorzitter                                 : dhr. J.P. de Bruyne
De eerste secretaris                                 : dhr. J.F. Nordemann
De eerste peningmeester         : dhr. A. Kingma.
Het eerste Huishoudelijk en Tuinreglement werd vastgesteld op de ledenvergadering van 20 februari 1941.
Het complex werd toen gehuurd van Neerlandia.
In 1941 staat het complex op de balans voor Fl. 2500,00.
Het achterste gedeelte van het complex werd verhuurd aan de fa. v.d. Wurf.

Onder water zetten van het complex tijdens de oorlog.
In 1940 werd het complex onder water gezet tegen de Duitse inval.
In 1942 werd middels een advertentie in de Weesper courant Kweeklust tuinen te  huur aangeboden;
225 m² voor Fl. 13,50 per jaar.
In samenwerking met Tuindersvereniging NUT & Genoegen werd extra grond aangevraagd achter de Gemeentelijke Kweekplaats aan de Aetsveldse Polder.
In 1944 werd het complex wederom onder water gezet, maar nu door de Duitsers
om de geallieerden tegen te houden.
De rivierklei is van nature al moeilijker te bewerken. Na de inundaties was deze bodem “dood” en vroeg een extra inspanning om deze weer teeltgeschikt te maken.

Verkoop aan derden
In 1945 werd het complex verkocht aan de zaadhandelaren de Gebr. Broeckmans.
De oppervlakte van de tuin bedroeg toen 2 hectare, 27 are en 40 centiare en was gelegen aan de
Lange Muiderweg te Weesp onder sectie B nr 1425 en stond genoteerd bij de grondkamer Noord-Holland te Haarlem onder nr. 4940.
De pachter was het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland te Amsterdam.
Het AVVN verhuurde de grond door aan Kweeklust.
Per 1 januari 1963 werd de pachtprijs verhoogd met Fl. 450,00 per hectare.
De totale pachtprijs bedroeg toen Fl. 1023,30.

Tentoonstellingen
In samenwerking met de vereniging “ Floralia “ uit Weesperkarspel zijn vanaf 1940 t/m 1973 gezamenlijke tentoonstellingen gehouden. Tentoongesteld werden: bloemen, fruit en groente. Ook aan de kinderen werd aandacht besteed. Hierbij waren kleine geldprijzen te verdienen. Later werden dat oorkondes, medailles en bekers.

25 jarig bestaan van Kweeklust
In 1964 viert Kweeklust haar 25 jarig bestaan. ‘s Avonds wordt een cabaret-revue opgevoerd in het St.Laurentiusgebouw te Weesp met aansluitend een feest. Een zeer geslaagde avond.

Wederom verkoop van het complex
Op 5 december 1967 delen de gebroeders Broeckmans schriftelijk aan de penningmeester van Kweeklust, dhr. Tibbesma, mede, dat aan dhr. Nagel, makelaar, wonende Kerklaan 4 te Weesp, opdracht is gegeven het complex van Kweeklust, groot 2 hectare, 27 are en 40 centiare te verkopen voor de vraagprijs van
Fl. 30.000,00. Als voorwaarde werd wel gesteld dat de grond bestemd moest blijven voor volkstuinieren.

Het bestuur bestond toen uit:
Voorzitter                 : dhr. Blüm
Secretaris                 : dhr. J. van der Staal
Penningmeester       : dhr. Tibbesma.

Voorstel commissie aankoop complex door Kweeklust.
Tuinlid dhr. Jan van Dijk stelt het bestuur voor het complex aan te kopen. Hij had inmiddels een commissie gevormd uit de leden: J. van Dijk, J.H.G. den Hartog en H.H. Siebbeles.

Wel of geen aankoop
In eerste instantie zag het bestuur de voorgenomen aankoop van het complex niet zitten. Doch na regelmatig aandringen van de commissie werd toch toestemming gegeven tot voorbereiding van de aankoop. Reden: de huur zou gaan verdubbelen en in de toekomst nog hoger worden.

AVVN, advies aankoop
In overleg met het AVVN wordt op 19 december 1967 besloten dat de pacht via het AVVN betaald zal worden.
Op 20 december 1967 adviseert het AVVN VTV Kweeklust de warmoezierstuin, ingericht als volkstuinen met daarop staande bergplaats en vruchtbomen, gelegen te Weesp, aan de Lange Muiderweg, kadaster gemeente Weesp, sectie B no. 1425 groot 2.27.40 hectare  aan te kopen. Zij stelt voor alle leden Fl. 300,00 renteloos voor 20 jaar aan de vereniging te lenen.

Opzegging pachtovereenkomst
Op 21 december 1967 zeggen de gebroeders Broeckmans schriftelijk de pachtovereenkomst met ingang van
1 januari 1969 op.

AVVN/Gemeente Weesp
Het AVVN vraagt de Gemeente Weesp i.v.m. de huuropzegging haar medewerking te verlenen tot de aankoop van het complex. De Gemeente Weesp zegt dit schriftelijk toe.

Voorstel aankoop op 2 maart 1968
N.a.v. een brief van dhr. J. v.Dijk aan het bestuur stelt de vereniging haar leden voor het complex zelf aan te kopen en vraagt de leden een bedrag van Fl. 400,00 à Fl. 800,00 te storten tegen een rente van 7%.

Aanvraag Koninklijke goedkeuring
Op 11 mei 1968 besluit de algemene ledenvergadering Koninklijke goedkeuring aan te vragen. Als rechtspersonen worden aangesteld de heren Van Dijk, Den Hartog en Siebbeles. Het Departement van Justitie (Minister C.H.F. Polak) heeft de Koninklijke goedkeuring verleend op 4 juni 1968, nr. 67.

Dagblad Gooi en Eemlander
Op 25 juni 1968 meldt de Gooi en Eemlander dat Kweeklust het complex wil aankopen i.v.m. de beëindiging van het huurcontract. De huur zou met Fl. 1.700,00 worden verhoogd tot Fl. 2.713,00 per jaar.

Complex inmiddels doorverkocht aan Derden
Makelaar dhr. Nagel heeft inmiddels op verzoek van de Gebroeders Broeckmans het complex doorverkocht aan dhr. G.H. Fransen te Nederhorst den Berg.

Aankoop complex door Kweeklust.
Op 1 november 1968 verkoopt dhr. Fransen middels makelaar dhr. Nagel het complex weer door aan Kweeklust voor de somma van Fl. 35.000,00 all in.

Geldlening Rabobank en borgtocht van Gemeente Weesp
Het bestuur heeft een borgtocht aangevraagd bij de Gemeente Weesp voor een lening bij de Rabobank. Daar de borgtocht van de Gemeente nog niet rond was en de leden niet voldoende geld konden inleggen, weigerde de Rabobank de lening te verstrekken.

Het lid dhr. J. van Dijk besloot toen zijn eigen kapitaal à Fl. 19.915.00 bestemd voor zijn eigen huis tegen de toen geldende rente, voorlopig beschikbaar te stellen aan de vereniging. Daarop verleende de Gemeente Weesp op 12 december 1968 een borgtocht van Fl. 24.500,00 , waarna de Rabobank de lening verstrekte en dhr. Van Dijk zijn geld kreeg teruggestort.

PS: Door de welwillendheid van dhr. Van Dijk kon het bestuur het complex aankopen en
tegen een lage tuinhuur aan de leden verhuren. Hartelijk dank hiervoor.

Aanleg waterleiding op het complex
Op 8 maart 1965 werd een aanvraag tot aanleg van een drinkwaterleidingnet op het complex Kweeklust goedgekeurd. De aanleg van het net werd door de leden zelf gerealiseerd. Een gleuf van 150 meter lengte,
75 cm diep en 40 cm breed. Als subsidie gaf de Gemeente Weesp een eenmalig bedrag van Fl. 200,00.
In het seizoen 1973/1974 werd het waterleidingnet op ons complex verder uitgebreid.
Leden, die dat wensten, konden hun tuinhuisje daarop aansluiten. Ook werden op diverse plaatsen op het complex openbare tappunten aangelegd. Een en ander werd gerealiseerd door gezamenlijke inspanning. Thans (2006) bevat het complex nog één algemene waterkraan en is driekwart van de tuinhuisjes op het waternet aangesloten.
Op 1 juli 1974 werd het eerste “Voorlopig” Waterleidingreglement in gebruik genomen.

Taxatieprijs tuinhuisjes per m² (AVVN)
Het bestuur van het AVVN deelt ons bestuur op 16 februari 1977 desgevraagd mede, dat de basisprijs voor taxatie van tuinhuisjes momenteel Fl. 395,– per m² bedraagt. De m² prijs voor tuinhuisjes wordt jaarlijks door enkele deskundigen van het AVVN vastgesteld aan de hand van de nieuwprijzen van bekend staande fabrikanten van tuinhuisjes.

Aanleg Flevospoorlijn jaren 1970
De NS wil grond hebben t.b.v. de aanleg van de Flevospoorlijn. Hiervoor moet de vereniging circa 30 tuinen van de 87 stuks inleveren. De dagelijkse besturen van Kweeklust in die tijd startten met diverse bezwaarschriften aan Gemeente en Overheden om te voorkomen dat we tuinen moesten inleveren. In 1981 werd duidelijk dat er geen ontkomen aan was, waarna in het najaar 1982 een aanvang werd gemaakt met de aanleg van de nieuwe spoordijk.
In 1983 wordt het land links naast ons complex, eigenaar de firma Pronk, pachter dhr. Ebbelaar, aangekocht. Hierop werden 30 nieuwe tuinen gerealiseerd. Deze tuinen werden in eerste instantie toegewezen aan de leden waarvan hun tuin was komen te vervallen. Het toenmalige bestuur, voorzitter Lüken, secretaris Van der Veen en penningmeester Schuurmans, en de diverse commissies hebben de loodzware taak op zich genomen (taxaties eigendommen van leden, uitgifte van nieuwe tuinen etc. etc.) en tot een goed einde gebracht.
De laatste twee jaar werden de zaken – met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering – geleid door dhr. Schuurmans, voorzitter en penningmeester, en dhr. Van der Veen, secretaris en voorzitter Tuincommissie.

Een en ander heeft geresulteerd in:

 • Een complete aflossing van de Rabolening;
 • aanleg van een nieuw complex plus infrastructuur;
 • vernieuwing hoofdpad oud complex;
 • vernieuwing ingang compleet met nieuw hek;
 • aankoop van een inkoopwinkel;
 • gratis vervanging van tuinhuisjes voor gedupeerde leden;
 • een extra geldbedrag;
 • en voor de vereniging nog een batig saldo voor de toekomst;

In 1983 werd de Flevospoorlijn gerealiseerd.

Nieuwe Tuinwinkel
De oude tuinwinkel die jarenlang door de Fam. Koster werd gerund, wordt opslag en werkplaats voor de technische commissie.
Intussen is de nieuwe tuinwinkel gebouwd en klaar voor ingebruikname.
Namens het bestuur nodigt voorzitter dhr. Lüken alle leden uit op zaterdag 25 april 1987 voor de opening van de nieuwe Tuinwinkel. De voorzitter van het AVVN dhr. Willems heeft de winkel officieel geopend.
Hierbij kregen wij de officiële AVVN vlag aangeboden, waarna dhr. Schoofs deze in de mast hees.
Daarna was er een receptie onder muzikale begeleiding van de Weesper Jubalband.
Alleen tuinleden kunnen tegen een gereduceerd tarief tuinbenodigdheden zoals zaden, meststoffen, tonkinstokken, gereedschappen etc. kopen in de tuinwinkel. Ook het bestellen van potgrond en wit zand behoort tot de mogelijkheden.

Erelidmaatschap J. van Dijk 1994
In verband met het vorenstaande heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dhr. J. van Dijk te benoemen tot erelid van de vereniging i.v.m. zijn 40 jarige lidmaatschap en inzet voor de vereniging. Tevens voor de geldelijke privé steun op het juiste moment dat de vereniging dit nodig had. Daarnaast heeft hij belangeloos veel bijgedragen met zijn plantenkennis t.b.v. de vereniging. Als dank is hem een gouden speld met briljantje met de letters “VTVK” opgespeld. Na afloop gaf de heer Van Dijk nog een zeer interessante dialezing over de KMTP.

50 jarig jubileum VTV Kweeklust
Op 29 november 1989 bestaat onze vereniging 50 jaar. I.v.m. hiermee besloot het bestuur een feestavond te organiseren. Deze zeer gezellige avond werd gehouden op zaterdag 28 april 1990 in de zaal van Manege Bleijenberg aan de ’s-Gravelandseweg te Weesp. Na de nodige officiële woorden door de voorzitter van Kweeklust dhr. Lüken, Weesper wethouder Van de Poel en en een bestuurslid van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders in Nederland) dhr. Moens kon het feest van start gaan.
Onder het genot van een drankje plus een saladebuffet speelde de muziekband “Maddok” vrolijke tonen waarbij menig voetje over de vloer ging. Diverse leden kregen met hun optredens de lachers op hun hand. Al met al een zeer geslaagde avond waarbij tot in de late uurtjes werd doorgefeest.

Radioactiviteit door ongeval Kerncentrale Tsjernobyl
Op 26 april 1987 werd door de media bekendgemaakt dat er een ernstig ongeval had plaats gevonden in de kerncentrale van Tsjernobyl in Rusland. Hierbij kwam veel radioactiviteit vrij. Daar deze actieve wolk ook richting Nederland ging, werden beroepskwekers verboden hun spinazie voor consumptie aan te bieden. Alle spinazie die op dat moment consumptie klaar was moest aan de veilingen worden aangeboden en moest worden vernietigd. Aan volkstuinders werd op verzoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij het advies gegeven gekweekte spinazie niet te consumeren en de overige groente met mate te consumeren. Het AVVN verstuurde op 7 mei 1987 een poster naar alle Volkstuincomplexen in Nederland met dezelfde waarschuwing als die van het Ministerie.

Herinrichting van tuinen
De vereniging is in 1939 begonnen met groentetuinen en enkele combinatietuinen. Op een gegeven moment besloot het bestuur, dat 10% van de tuinen recreatietuinen ( bloemen) mochten worden. In de loop der jaren kwamen er steeds meer recreatietuinen met mooie tuinhuisjes. Tussen 1960 en 1970 was het aantal groenten- en bloementuinen met huisjes inmiddels fiftyfifty geworden. Na 1970 kregen de recreatietuinen, bloementuinen met huisjes, de overhand. Op dit moment zijn er nog enkele groentekwekers, maar nu met een tuinhuisje.

Elektra op de tuinen
In het jaar 1999 werd de elektra hoofdaansluiting  nabij de ingang van het complex aangelegd. De tuinwinkel en de werkloods werden van elektra voorzien. Aan de buitenzijde van de werkloods werden enkele werkstopcontacten geplaatst om de leden de gelegenheid te geven klussen te verrichten. De aanleg werd  betaald uit de algemene reserve van de vereniging. In 2002 kregen alle leden de gelegenheid elektra op hun tuin aan te vragen. De vereniging droeg € 4500,00 bij uit de algemene reservekas. Leden die elektra wensten op hun tuin moesten ruim € 500,00 uit eigen middelen bijdragen voor deelname in het elektriciteitsfonds. In de zomer van 2002 is door de leden 2330 meter kabel ingegraven o.l.v. dhr. Voorneveld. In 2006 is 50 procent van de tuinen aangesloten op het elektriciteitsnet.

Commissies
De vereniging kent diverse commissie t.b.v. de leden:

 • Tuincommissie t.b.v. tuincontroles, advisering en taxaties.
 • Bouwcommissie t.b.v. aanvraag bouwvergunning, verbouwingen en taxaties.
 • Energiecommissie t.b.v. waterleiding aanleg, onderhoud, waterverbruik etc. van het waternetwerken idem t.b.v. de elektra voorziening en onderhoud.
 • Tuinwinkel commissie. Op vastgestelde tijden kunnen de leden hier hun inkopen doen.

In gesprek met de oudste tuinder van Kweeklust
Op een regenachtige dag sprak ik met de heer Krijn van Arnhem. Dhr. Van Arnhem heeft al sinds 1949 tuin 5A, 57 jaar dus. Tuin 5A is 205 vierkante meter groot en is altijd een groentetuin geweest. De kosten waren in 1949 fl. 9,- per jaar.

Tijdens de tweede wereldoorlog had dhr. Van Arnhem bij een boer op de ’s-Gravelandse weg gedurende drie jaar een tuin. Daarna stelde een vriend van hem voor om voor de aardigheid allebei een tuin op Kweeklust te nemen en zo is het allemaal begonnen. Hij was toen midden twintig en behoorde tot de “jonkies” die nog veel moest leren over het telen van groente. Hij heeft van de “oude Kuit” geleerd welke combinaties op de tuin gezaaid moesten worden. Maar ook van de heren Meenink en De Bruijn heeft hij veel opgestoken. Meenink had een tuin van wel 900 vierkante meter, groente en bloemen.

Tijdens zijn werkzame leven heeft hij eerst 9 maanden bij de marine gezeten als bijzonder vrijwilliger, daarna werd hij banketbakker en vervolgens is hij bij Duphar gaan werken, alwaar hij totaal 25 jaar in dienst is geweest. Zijn laatste functie was analist. Omdat hij in ploegendienst werkte, kwam het nogal eens voor dat hij na een vroege dienst al om kwart voor twee vrij was en dat betekende een hele middag werken op de tuin.
Dhr. Van Arnhem begon altijd met het zaaien van sla, tuinbonen en daarna spruitjes. In de loop der jaren heeft hij veel verschillende groente gezaaid, zoals kapucijners, komkommers, tomaten, peulen, bonen, rode, witte, groene kool, koolrapen, rammenas, prei, witlof en aardappelen. Nog maar pas heeft hij postelein gezaaid. In het najaar moest er altijd gespit worden en vervolgens moest de grond bemest worden. Vroeger gebeurde dat met echte mest, maar de laatste jaren heeft ook hij kunstmestkorrels, culterra, gebruikt. Hierover is hij wel enthousiast, maar de structuur van de grond (blauwe klei zoals hij dat noemt) was bij het gebruik van echte mest toch beter.
De opbrengst van de tuin is voor hem en zijn vrouw, waar hij al 57 jaar mee getrouwd is, veel te veel. Hij voorziet zijn vijf kinderen, en dan vooral zijn twee dochters die in Aetsveld wonen, regelmatig van groente. Alleen zijn oudste zoon heeft zijn liefde voor tuinieren overgenomen, deze teelt op een tuin van 1.200 vierkante meter groente.
Dhr. Van Arnhem heeft in al die jaren heel veel verschillende buren op de tuin gehad. Vroeger was hij omringd door twee politieagenten, de heren Van de Mars en Boonstoppel, veiliger kon het niet. Er waren ook nog bijzondere buren. Zo waren er tuinders die een graskalf hadden, twee varkens en een bok. Deze beesten werden vetgemest om daarna voor eigen gebruik geslacht te worden. Dhr. Van Arnhem kon niet vertellen waar deze beesten geslacht werden.

Hij heeft veel op Kweeklust zien veranderen. Zelf heeft hij meegeholpen met graafwerkzaamheden t.b.v. de waterleiding (precies 60 cm onder de grond en niet minder, daar zag dhr. Van Vliet wel op toe!) en het leggen van paden. Vroeger bestonden de paden nl. alleen uit gras. En uiteraard vervulde hij ook zijn jaarlijkse werkplicht t.b.v. de algemene werkzaamheden.

Aan het eind van dit jaar, 2006, stopt dhr. Van Arnhem, die dit jaar de leeftijd van 83 jaar bereikt, er noodgedwongen mee. Zijn heupen zijn versleten en daardoor kan hij niet meer spitten. Op de vraag of hij het erg vindt er mee te moeten stoppen gaf hij als antwoord:

“Ach, dat hoort nu eenmaal bij het ouder worden”.

2006
Anno 2006 beschikt VTV Kweeklust over 82 tuinen en deze tuinen zijn allemaal verhuurd. In tegenstelling tot andere complexen heeft VTV Kweeklust al jaren een wachtlijst, hierdoor zijn er nooit onbezette tuinen.
Diverse tuinders zijn al meer dan dertig jaar lid. Kenmerkend voor VTV Kweeklust is de informele sfeer en de hulpvaardigheid van de tuinders voor elkaar.  Op naar de viering van het 75-jarig bestaan in het jaar 2014!

Tekst historie: C.C.E. van der Veen.
Interview: Loes Dorenbos-Nollet

 

2 september 2006
Dagelijks bestuur van Kweeklust 1939 tot heden.
1939      Voorzitter                : J.P. de Bruyne
t/m       Secretaris                 : J.F. Nordemann
1945      Penningmeester        : A. Kingma
1946       Voorzitter                : J. Hut
Secretaris                 : J.F. Nordemann
Penningmeester        : L. Moolhuizen
1947      Voorzitter                 : J. Hut
t/m       Secretaris                  : P. Boor
1952      Penningmeester         : L. Moolhuizen
1953      Voorzitter                 : J. Hut
t/m       Secretaris                  : A. Kingma
1954      Penningmeester         : L. Moolhuizen
1955      Voorzitter                 : J. Hut
Secretaris                  : A. Kingma
Penningmeester         : L. Moolhuizen Lzn
1956      Voorzitter                 : B.J. Schilder
t/m       Secretaris                  : Joh. Overmars
1958      Penningmeester         : L. Moolhuizen Lzn.
1959      Voorzitter                 : J.H.G. Overmars
en       Secretaris                  : K. Nuismer
1960     Penningmeester         : E. van Hal
1961      Voorzitter                 : P.J. Jansma
t/m       Secretaris                  : K. Nuismer
1963      Penningmeester         : E. van Hal
1964      Voorzitter                 :  J.G.C. Aben
Secretaris                 : B.J. Heijdeman
Penningmeester        : E. van Hal
1965      Voorzitter                 : J.G.C. Aben
Secretaris                 : B.J. Heijdeman
Penningmeester        : P. Tibbesma
1966      Voorzitter                 : J.G.C. Aben
Secretaris                 : T. v.d. Sloot
Penningmeester        : P. Tibbesma
1967      Voorzitter                 : H. Blüm
Secretaris                 : T. v.d. Sloot
Penningmeester        : P. Tibbesma
1968      Voorzitter                 : H. Blüm
t/m       Secretaris                    : T. v.d. Sloot
1970      Penningmeester         : P. Tibbesma                          :
1969      Voorzitter                 : H. Blüm
Secretaris                 : T. v.d. Sloot
Penningmeester        : P. Tibbesma                          :
1970      Voorzitter                 : H. Blüm
Secretaris                 : T. v.d. Sloot
Penningmeester        : C.A. v.d. Greft
1971      Voorzitter                 : G.J. Ströms
Secretaris                 : F.C. Dietvorst
Penningmeester        : H. Ymker
1972      Voorzitter                 : G.J. Ströms
Secretaris                 :  F.C. Dietvorst
Penningmeester        : A.C.A. Schuurmans
1973      Voorzitter                 : G.J. Ströms
en        Secretaris                 : J.G.C. Aben
1974     Penningmeester         : A.C.A. Schuurmans
1975      Voorzitter                 : J. van Essen
Secretaris: J.G.C. Aben v.a 14/10 Tibbesma
Penningmeester        : A.C.A. Schurmans
1976      Voorzitter                 : J. van Essen
Secretaris                 : P. Tibbesma
Penningmeester        : A.C.A. Schuurmans
1977      Voorzitter                 : J. van Essen
t/m       Secretaris                  : R.M. Smits
1979      Penningmeester         : A.C.A. Schuurmans
1980      Voorzitter                 : E. van Vliet
Secretaris                 : R.M. Smits
Penningmeester        : A.C.M. Schuurmans
1981      Voorzitter                 : E. van Vliet
en         Secretaris                 : C. van Essen
1982       Penningmeester        : A.C.A. Schuurmans
1983      Voorzitter a.i.            : A.C.A. Schuurmans
Secretaris                 : C.C. E. van der Veen
Penningmeester        : A.C. A. Schuurmans
1984      Voorzitter                 : C.B. Lüken
t/m      Secretaris                  : C.C.E. van der Veen
1990      Penningmeester         : A.C.A. Schuurmans
1991      Voorzitter                 : F.J. Schoofs
Secretaris                 : C.C.E. van der Veen
Penningmeester        : A.C.A. Schuurmans
1992      Voorzitter                 : F.J. Schoofs
t/m       Secretaris                  : C.C.E. van der Veen
1993      Penningmeester         : mw. L. Holleman
1994      Voorzitter a.i.            : J.C. Kabboord
Secretaris                  : C.C.E. van der Veen
Penningmeester         : mw. L. Holleman
1995      Voorzitter a.i.            : J.C. Kabboord
t/m       Secretaris                  : W.H. Timmer
1996      Penningmeester         : mw. L. Holleman
1997      Voorzitter                 : J. Darázsdi
Secretaris                  : A.C.A. Schuurmans
Penningmeester         : mw. L. Holleman

1998      Voorzitter                 : J. Darázsdi
Secretaris                  : A.C.A. Schuurmans
Penningmeester         : mw. L. Holleman ?
1999      Voorzitter                 : W. Borsje
t/m       Secretaris                  : A.C.A. Schuurmans
2000      Penningmeester         : Mw. N. Doornik
2001      Voorzitter                 : W. Borsje
t/m       Secretaris                  : A.C.A. Schuurmans
2005      Penningmeester         : mw. B. Coolen
2006      Voorzitter                 : W. Borsje
Secretaris                 : mw.L .Dorenbos
Penningmeester        : mw. B. Coolen