Inhoudsopgave Elektriciteitsreglement en elektriciteitsvoorschriften

Artikel Omschrijving Blz.

Artikel 1         Taakveld elektriciteit van de Commissie Water en Elektra  blz. 2

Artikel 2         Elektriciteitsaansluiting                                                         blz. 2

Artikel 3         Elektriciteitsfonds                                                                 blz. 2

Artikel 4         Aansluitkosten elektriciteit                                                   blz. 3

Artikel 5         Kosten verbruik elektriciteit                                                 blz. 3

Artikel 6         Installatievoorschriften                                                         blz. 3

Artikel 7         Kosten van aanleg en onderhoud elektriciteitsnet                blz. 3

Artikel 8         Schade aan het elektriciteitsnet                                            blz. 3

Artikel 9         Afsluiting elektriciteit                                                           blz. 3

Artikel 10       Elektriciteitslevering                                                             blz. 4

Artikel 11       Slotartikel                                                                              blz. 4

ELEKTRICITEITSREGLEMENT EN ELEKTRICITEITSVOORSCHRIFTEN

De energieleverancier levert elektriciteit aan het tuincomplex via de hoofdverdeelkast met KWU –meter.

Vanaf de hoofdverdeelkast vindt uitsplitsing plaats naar de aansluitkasten langs de hoofdpaden. Vanuit deze aansluitkasten worden de tuinhuizen gevoed door middel van een grondkabel en vast aangesloten in het tuinhuis op het verdeelkastje met twee aardlekautomaten 6A/30mA.

In de aansluitkasten bevinden de KWU-meters van de aangesloten tuinhuizen, elk met een 10A-lichtgroep zekering. De zekering dient tevens als hoofdschakelaar om het tuinhuis spanningsloos te maken.

De Commissie Water & Elektra draagt zorg voor het goed functioneren van het elektriciteitsnet.

Artikel 1    Taakveld elektriciteit van de Commissie Water & Elektra

Tot de taak van de Commissie Water & Elektra behoort:

  • · Controle van het elektriciteitsnet van de vereniging tot en met de verdeelkastjes in de tuinhuizen;
  • · Onderhoud van het elektriciteitsnet voor zover dit niet verplicht moet worden uitgevoerd door een erkend installatiebureau;
  • · Controle op de aanleg van de elektrische installaties van de tuinhuizen;
  • · Het minimaal eenmaal per jaar opnemen van de meterstanden.

Artikel 2    Elektriciteitsaansluiting

2.1 Ieder lid kan voor zijn tuinhuis een aansluiting op het verenigingselektriciteitsnet verkrijgen na schriftelijk verzoek aan het bestuur. Dit verzoek wordt schriftelijk beantwoord.

2.2 De aansluiting wordt in werking gesteld wanneer is voldaan aan alle bepalingen die hiervoor van toepassing zijn.

2.3 De aansluiting mag alleen voor gebruik op eigen tuin worden benut.

2.4 Het bestuur kan de nieuwe huurder van een tuin verplichten de bestaande elektriciteitsaansluiting te handhaven.

2.5 Leden, die geen aansluiting willen, moeten wel toestaan dat zonodig een aftakking van het verenigingselektriciteitsnet via hun tuin wordt aangelegd.

Artikel 3    Elektriciteitsfonds

3.1 Aanleg en onderhoud van het elektriciteitsnet worden bekostigd vanuit het Elektriciteitsfonds.

3.2 Leden met een elektriciteitsaansluiting op eigen tuin zijn verplicht renteloos deel te nemen in het Elektriciteitsfonds.
Deze deelname wordt in een schriftelijke overeenkomst met het bestuur vastgelegd conform de daartoe door de algemene ledenvergadering vastgestelde regels.

Artikel 4    Aansluitkosten elektriciteit

4.1 Bij aansluiting op het elektriciteitsnet betaalt het betreffende lid eenmalig aansluitkosten.

4.2 In 2007 bedragen de aansluitkosten € 130,-.
Voor volgende jaren is dat gekoppeld aan het indexcijfer van het AVVN voor de betaling van de contributie.

4.3 De aansluitkosten worden aangewend voor het onderhoud van het verenigingselektriciteitsnet en worden nimmer terugbetaald.

Artikel 5    Kosten verbruik elektriciteit

5.1 Alle aangesloten leden betalen door middel van de jaarnota van de penningmeester voor de door hen verbruikte elektriciteit.
Hiervoor wordt jaarlijks de meterstand opgenomen.

5.2 Verbruik van elektriciteit via een 10A-werkstopcontact wordt individueel geregistreerd en door middel van de jaarnota betaald.

Artikel 6    Installatievoorschriften

Het verenigingselektriciteitsnet en de elektrische installaties in de tuinhuizen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de overheid (N.E.N.-bepalingen).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de Commissie Water & Elektra.

Artikel 7    Kosten van aanleg en onderhoud elektriciteitsnet

7.1 De kosten van aanleg en onderhoud van het elektriciteitsnet van hoofdverdeelkast tot aan de verdeelkastjes in de tuinhuizen komen ten laste van het Elektriciteitsfonds.

7.2 De kosten van aanleg en onderhoud van de elektrische installatie in het tuinhuis incl. verdeelkastje met twee aardlekautomaten 6A/30mA komen voor rekening van het tuinlid.

Artikel 8    Schade aan het elektriciteitsnet

Indien schade aan het verenigingselektriciteitsnet naar het oordeel van het bestuur door schuld of nalatigheid van een lid is ontstaan, wordt deze voor rekening van het lid hersteld. Bijvoorbeeld: beschadiging door graafwerk of palen slaan.

Artikel 9    Afsluiting elektriciteit

De schakelaars in de hoofdverdeelkast en aansluitkasten worden uitsluitend bediend door de leden van de Commissie Water & Elektra en anderen, die daartoe speciaal zijn aangewezen door het bestuur.

Artikel 10  Elektriciteitslevering

10.1 Het bestuur behoudt zich het recht voor – indien nodig – het gebruik van elektriciteit op de tuinen te reguleren.

10.2 Het bestuur is niet aansprakelijk indien de elektriciteitslevering tijdelijk of duurzaam wordt onderbroken, belemmerd, beperkt of verhinderd wordt door welke oorzaak of omstandigheid dan ook.

Artikel 11  Slotartikel

11.1 Indien onvoorziene omstandigheden hiertoe noodzaken is het bestuur bevoegd om van het bepaalde in voorgaande artikelen af te wijken.

11.2 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Elektriciteitsreglement en elektriciteitsvoorschriften VTV Kweeklust Weesp.

Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 april 2007.