Wilt u zich aanmelden als kandidaat-lid dan dient u met het volgende rekening te houden:

Inschrijving.

 Om in aanmerking te komen voor een tuin dient u wel ingezetene van Weesp te zijn. Nadat u zich schriftelijk heeft aangemeld (zie onder) om voor een tuin op ons complex in aanmerking te willen komen, beslist het bestuur over uw toelating. U krijgt hiervan bericht.

Daarna wordt u geplaatst op onze ledenwachtlijst.

De datum van ontvangst van uw schriftelijke aanmelding dient als inschrijfdatum. U krijgt dan een volgordenummer.

Tuinaanbieding.

Zodra er een tuin vrijkomt voor gebruik, krijgt u volgens volgordenummer hiervan bericht. Mocht u van het aangebodene geen gebruik maken, verliest u niet de plaats op de ledenwachtlijst.

Financiële zaken.

Bij aanvaarding van een tuin komen de eerste kosten. Ze bestaan uit vergoedingen voor overname bezittingen van het betreffende vertrekkende lid (deze moeten contant bij de overdracht betaald worden) en éénmalige kosten die aan de vereniging betaald moeten worden.

We zijn met z’n allen, als vereniging, eigenaar van de grond van het complex, maar dragen ook met z’n allen de kosten.

Voor de te betalen kosten verwijzen wij u naar Overzicht van de bijdragen in de kosten.

Dit overzicht wordt jaarlijks, waar nodig, gewijzigd naar aanleiding van de financiële verslagen van het afgelopen jaar.


Voorwaarden gebruik van onze tuinen.

Eenmaal in het bezit van een tuin is de opzet er een moes- en/of siertuin van te maken, dus geen campingtuin, en krijgt u te maken met onze statuten en huishoudelijk reglement. Hierin staan per artikel de regels, die we in de loop van de jaren met z’n allen besloten hebben. Zoals:

□       De tuin moet naar behoren worden onderhouden. Enige malen per jaar en ook tussentijds worden er tuincontroles gedaan. Er is een algemeen tuinreglement waarin veel zaken staan omschreven.

□       Als u een tuin gebruikt waarop toegestaan is te bouwen, staan in het bouwreglement omschreven wat en hoe u mag bouwen.

□       Omdat het complex privé-eigendom is van de vereniging, moeten de algemene eigendommen van de vereniging zoals paden, gebouwen, heggen enz. door ons zelf worden onderhouden. Elk lid kan zo nodig worden
verplicht tot minimaal 6 uren per jaar algemene werkzaamheden te verrichten.

□       Er zijn voor de leden speciale gereedschappen ter beschikking. Deze kunnen worden geleend via de tuinwinkel voor de tijd dat u ze daadwerkelijk nodig heeft. Ze mogen alleen op het complex gebruikt worden en niet
meegenomen worden buiten het complex.

□       De vereniging kent een aantal commissies met diverse taken:

De tuincommissie

verzorgt de tuincontroles en houdt toezicht op het verzorgde aanblik van ons complex, verricht tuintaxaties bij vertrek en geeft advies betreffende onderhoud en tuinaangelegenheden.

De tuinwinkelcommissie

verzorgt de inkoop van zaden en tuinbenodigdheden en verkoopt deze via onze tuinwinkel.

De bouwcommissie

verzorgt alle soorten bouwzaken op de tuinen zoals aanvraag bouwvergunning  gemeente en/of Kweeklust, taxatie bij verkoop, adviezen bij bouwproblemen.

De energiecommissie

verzorgt en regelt de aanleg en onderhoud van ons door de PWN goedgekeurde waterleidingnet, neemt via watermeters het waterverbruik op, controleert de watermeterputten en geeft advies omtrent aanleg watermeterput, sceptictank en bezinkputjes. Ook verzorgt zij het elektriciteitsnet.

 

AANMELDEN ALS KANDIDAAT-LID

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en naar bovenstaand adres te sturen en vergeet niet een kopie legitimatiebewijs mee te sturen.

Ledenkaart VTV-Kweeklust